Wifi In Bijgebouw thumbnail

Wifi In Bijgebouw

Published Jun 14, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Bijgebouw Groter Dan 40m2

3. 1.3 Toegelaten nevenfuncties in nieuwe en herbouwde bijgebouwen Het samenvoegen van bijgebouwen houdt in dat deze Nieuwe en herbouwde bijgebouwen kunnen enkel in functie van woonondersteunende functies gebruikt worden. herbouwd worden. In dat geval vallen ze dus onder art. 3 (omgevingsvergunning bijgebouw) - poolhouse. 1.3 en kunnen ze enkel nog ingezet worden voor woonondersteunende functie.

1 voor een woonkavel en op minimum 2m afstand van deze kavel- ‘binnen’: betekent dat het bijgebouw zich volledig bin- grenzen; nen deze zone bevindt. niet binnen de eerste 5m vanaf de rooilijn en niet voor de voorbouwlijn van woningen op aanpalende percelen; niet in de 5 meter brede strook langs waterlopen; binnen de 50 m ten opzichte van de rooilijn; binnen een straal van 15m ten opzicht van de uiterste grenzen van de bestaande woning, hetzij de herbouwde woning in geval van herbouw.

2.3 NIET-BEBOUWDE OPPERVLAKTE Reliëfophogingen in de tuin zijn niet toegestaan. Om een verdere vertuining van het landschap te vermij- De niet-bebouwde kaveldelen van een woonkavel, zoals gedefinieerd onder art. 0. 1, kunnen als tuin bij de woning worden ingericht. Het den, wordt de zone die kan ingericht worden als tuin, is niet toegestaan de tuin uit te breiden buiten de grenzen van de ‘woonkavel’ zoals deze gedefineerd is onder art.

1 . Het is evenmin beperkt. toegestaan een kadastraal perceel, nog niet behorend tot de woonkavel, samen te voegen met de woonkavel en dit om de tuin uit te breiden. Tuinaccommodatie: alle tuininrichting geen gebouwen Binnen de zone kan maximaal 20% van de niet-bebouwde oppervlakte worden verhard ten behoeve van tuinaccommodatie en rassen, sportinfrastructuur voor privaat gebruik (zwem- bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor zover de afwatering gebeurt naar de niet-verharde delen, of naar een eigen opvang, of dat er baden, jacuzzi’s, sportveld).

Afsluitingen bestaan uit levende, streekeigen hagen (al dan niet met Grofmazige draadgaas: draadgaas met een gaas- metaaldraad versterkt) of struikengordel (houtkant) of open afsluitingen met dwarslatten. Draadafsluitingen zijn maximum 2m hoog. breedte van minstens 10X15 cm. zijnde zoals tuinpaden, opritten, parkeerplaatsen, ter- Landschappelijke afwerking van de woonkavel kan De overige delen van de niet-bebouwde oppervlakte kunnen niet als tuin ingericht worden en moeten ingericht worden op een manier bijvoorbeeld door op de grenzen met de open ruimte te die aansluit bij de omgeving.

Ruimtelijke Ordening Bijgebouw

bijvoorbeeld door een uniforme haagstructuur of houtkant na te streven op aanpalende percelen Binnen beschermde landschappen zijn als draadafsluitingen enkel weide-afsluitingen toegestaan De overige delen van het perceel kunnen ingericht Kavelgrenzen die de overgang naar de open ruimte verzorgen, dienen een landschappelijke afwerking van de woonkavel te worden voor hobbylandbouw (schapenweide, …), als bewerkstelligen en bij te dragen tot de landschappeljike integratie van de woongroep in zijn omgeving waardoor de woonomgeving houtkant, ruigte of boomgaard, … harmonisch in de omgeving wordt opgenomen.

4: OVERDRUK ‘WONEN IN KWETSBARE GEBIEDEN’ VERORDENEND DEEL 4 TOELICHTING Art. 4: OVERDRUK ‘WONEN IN KWETSBARE GEBIEDEN’ Op het grafisch plan wordt een overdruk aangeduid, die bijkomende stedenbouwkundige voorschriften voorziet, bovenop de bestemming van het gewestplan. De bijkomende voorschriften gelden enkel voor de woonkavels waarop zich een bestaande (hoofdzakelijk) vergunde of vergund geachte, niet-verkrotte woningen en de eventueel bijhorende, niet-verkrotte, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte bijgebouwen, die gelegen zijn buiten de daartoe geëigende bestemmingszone van een vigerend bestemmingsplan en/of goedgekeurde verkaveling - prijs architect bijgebouw.

Tot zolang blijven de gewestplanbestemmingen gelden. 4. 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN Bijgebouwen voor woonondersteunende functies of Hoofdfunctie woningbijgebouwen: ondergeschikte gebouwen op Binnen de hoofdgebouwen van de bestaande zonevreemde woningen is een ééngezinswoonfunctie toegestaan (hoofdgebouw bijgebouw). Bijkomende woonge- een woonkavel waarvan de functie inherent verbonden legenheden, met uitzondering van zorgwonen, alsook het afsplitsen van percelen zijn niet toegestaan.

4: OVERDRUK ‘WONEN IN KWETSBARE GEBIEDEN’ Verbouwen Het verbouwen binnen het bestaande bouwvolume van het bestaande hoofdgebouw, met inbegrip van aangebouwde bijgebouwen die fysisch één geheel vormen, is toegestaan - houten bijgebouw. Uitbreiden en herbouwen Het uitbreiden of herbouwen van het bestaande hoofdgebouw, met inbegrip van de aangebouwde bijgebouwen die er fysisch één geheel mee vormen, is toegestaan, voor zover hierbij het bruto bouwvolume max - bijgebouw boerderij. Inplanting: o Afstand ten opzichte van de rooilijn: Herbouw: De afstand tot de rooilijn wordt gekozen in functie van een harmonische inpassing in de straat en zonder afbreuk te doen aan de samenhang en eventueel specifieke configuratie tussen de gebouwen op dezelfde woonkavel. Indien de woning voor min- Een betere integratie in de omgeving kan bijvoorbeeld der dan 75% overlapt met de bestaande woonoppervlakte, dient de aanvrager de verplaatsing uitdrukkelijk te motiveren bij de een betere bezonning betekenen, het verhogen van de vergunningsaanvraag vanuit een betere integratie in de omgeving, een betere terreinbezetting of een kwalitatief concept. bijgebouw met rieten dak.

Villa Met Bijgebouw

Een overlapping van de nieuwe woning met ten minste 20% van de bestaande woonoppervlakte blijft evenwel steeds vereist. De motivatienota is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en hier gestelde randvoorwaarden. De motivatienota maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen - bijgebouw zwembad.

Plaatselijke afwijkingen moeten wel  Bouwhoogte:   mogelijk zijn. Indien er al platte daken bestaan op de De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte is steeds 3,5m; de maximaal toegelaten nokhoogte is steeds 8,5m. aanpalende percelen, kan gerust gekozen worden voor Uitzondering hogere kroonlijst- en nokhoogtes: een plat dak.  Wanneer het bestaande gebouw een hogere kroonlijst- en nokhoogte heeft, is de maximale kroonlijst- en nokhoogte gelijk aan de kroonlijsthoogte en nokhoogte van het bestaande gebouw (stenen bijgebouw).Bij uitbreiding dient de dakvorm harmonisch aan te sluiten bij het bestaande gedeelte van de woning. houtbouw bijgebouw. Bij hellende daken is de dakhelling maximaal 45°. In geval van hellende daken kan de ruimte onder het dak als extra woonruimte worden ingericht. Vormgeving en materiaalgebruik: o De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn alsook moeten ze harmonisch worden ingepast ten opzichte van de omringende gebouwen.

Bouwstijlen die verwijzen naar een andere landschappelijke context (vb. berghutten, Spaanse villa’s) kunnen niet worden toegelaten (eiken poolhouse). Tussen bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd. o De vormgeving alsook het materiaalgebruik van de uitbreiding van het hoofdgebouw dienen afgestemd te worden op het bestaande gedeelte. Dit kan zowel door gebruik van gelijkaardige materialen of vormgeving als door gebruik van positief contrasterende materialen of vormgeving.

2 (bijgebouw woonbestemming).2 LOSSTAAND BIJGEBOUW Onderhouds- en instandhoudingswerken Alle onderhouds- en instandhoudingswerken van bestaande losstaande bijgebouwen zijn toegestaan. Verbouwen en herbouwen Het verbouwen en herbouwen van bestaande bijgebouwen, binnen het bestaande bouwvolume is toegestaan. Uitbreiden van bestaande bijgebouwen en oprichten nieuwe bijgebouwen Het is toegestaan elk bestaand, vergund of vergund geacht bijgebouw kleiner dan 25 m² uit te breiden, hetzij één nieuw losstaand bijgebouw op te richten indien er nog geen losstaand bijgebouw aanwezig is, mits de inplantingsvoorschriften gerespecteerd worden en mits de volgende randvoorwaarden gerespecteerd worden:  de maximale oppervlakte van een bijgebouw bedraagt 25 m²; Voor beboste percelen of perceelsdelen blijven de bepalingen van het Bosdecreet van toepassing.

Zwembad Bijgebouw

Indien de bestaande bouwhoogte de- ‘binnen’ betekent dat het bijgebouw zich volledig binnen ze waarden overschrijdt, geldt de bestaande bouwhoogte als maximum. deze zone bevindt. Vormgeving en materiaalgebruik van bijgebouw De vormgeving alsook het materiaalgebruik van het bijgebouw dient afgestemd te worden op het hoofdgebouw of bestaande bijgebouwen. Als materiaal mag ook hout gebruikt worden.

Tussen bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd. Het historische en landschappelijke karakter van de omgeving dient gerespecteerd te worden. Het respecteren van de landelijke verschijningsvorm betekent onder meer dat het bijgebouw geen industriële look kan krijgen. 4. 2.3 NIET-BEBOUWDE OPPERVLAKTE Reliëfophogingen in de tuin zijn niet toegestaan.0. 1,kunnen volledig als tuin worden ingericht. Het is zijnde zoals tuinpaden, opritten, parkeerplaatsen, ter- niet toegestaan de tuin uit te breiden buiten de grenzen van de ‘woonkavel’ zoals deze gedefineerd is onder art. 0. 1 . eiken bijgebouw op maat. Het is evenmin rassen toegestaan een kadastraal perceel, nog niet behorend tot de woonkavel, samen te voegen met de woonkavel en dit om de tuin uit te Grofmazige draadgaas: draadgaas met een gaas- breiden.Binnen de tuinzone kan maximaal 20% van de niet-bebouwde oppervlakte worden verhard ten behoeve van tuinaccommodatie en Landschappelijke afwerking van de woonkavel kan bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor zover de afwatering gebeurt naar de niet-verharde delen, of naar een eigen opvang, of dat er bijvoorbeeld door op de grenzen met de open ruimte te gebruik gemaakt wordt van waterdoorlatende materialen (bijgebouw riet).

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Luchthavenvervoer 66

Published May 23, 24
7 min read

Luchthavenvervoer

Published May 14, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Breda

Published May 09, 24
7 min read