Personal Branding Coach Certification  thumbnail

Personal Branding Coach Certification

Published Aug 06, 23
5 min read

Je mag bij alle lidmaatschapsvormen en Extra’s gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van je lidmaatschap en Extra’s om medische redenen, op de hierna gedefinieerde voorwaarden: het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst door Basic-Fit van een geldig medisch attest (via Live Chat, e-mail of per post naar de klantenservice van Basic-Fit) dat aangeeft dat het Lid tijdelijk geen fitness kan uitoefenen; het medisch attest geeft aan dat er vanaf de dag van verzending van het attest aan Basic-Fit ten minste sprake is van 1 maand benodigde schorsing; de schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door Basic-Fit en niet met terugwerkende kracht; de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest; door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst met de periode van de schorsing; voor de verwerking van de schorsing voldoe je een eenmalige administratieve bijdrage van 5 EUR.

Indien het medisch attest of het bewijs van verhuizing pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zullen deze niet meer worden aanvaard. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 4 weken voor het einde van de looptijd opzeggen.

Indien je een overeenkomst bent aangegaan die flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment zonder vergoeding opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken welke in zal gaan op de eerste dag van de eerstvolgende 4-weken betaaltermijn. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren.

Bij opzegging per e-mail en brief moet je de volgende gegevens vermelden: je voor- en achternaam, je lidkaartnummer en het adres van je Home Club. Wij streven ernaar in de clubs een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je op een ernstige manier en/of herhaaldelijk niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Basic-Fit je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen.

Basic-Fit dient in dat geval de teveel betaalde (lidmaatschaps)gelden terug te betalen, met uitzondering van het inschrijfgeld. Samen sporten wordt bij Basic-Fit gestimuleerd. Het coachen van andere sporters in de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training aanbiedt en/of andere commerciële activiteiten verricht in onze clubs, kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen en om eventueel schade te vorderen.

Basic-Fit behoudt zich het recht voor om de toegang tot de club te blokkeren totdat de prijs van het dagpas is voldaan. Bij meerdere overtredingen, heeft Basic-Fit het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, met overeenkomstige toepassing van artikel 5i. Indien je kunt aantonen dat Basic-Fit haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien Basic-Fit door jou hiervan per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal Basic-Fit akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal Basic-Fit desnoods de aantoonbaar geleden schade betalen als schadevergoeding.

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aankan. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen in de club. Je kunt een Personal Trainer onder de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club.

Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is. Basic-Fit en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt in onze clubs, bij het gebruik van onze apparatuur en onze massagestoelen, met als uitzondering letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van Basic-Fit.

Basic-Fit stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Basic-Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van Basic-Fit.

Wij doen ons uiterste best om iedereen van dienst te zijn en willen met onze clubs zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze clubs en in tweede instantie tot de klantenservice van Basic-Fit, zoals beschreven op de website (www.

com/nl-be). Als je klacht volgens jou niet is opgelost, verwijzen wij je naar artikel 16 van deze voorwaarden. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Basic-Fit verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Veranderingen in je persoonlijke situatie (o. a. adres- of bankgegevens) dienen direct via My Basic-Fit te worden doorgegeven aan de klantenservice. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Basic-Fit kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

basic-fit. com/nl-be/klantenservice Postadres: Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland Voor veel informatie kun je terecht op de website van Basic-Fit: www. basic-fit. com/nl-be. Je kunt daarnaast veel zelf regelen op My Basic-Fit. a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Basic-Fit aangegaan, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

consumentenombudsdienst.be e. U kunt een geschil ook melden via het online platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec. europa.eu/consumers/odr/. Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn en niet zullen deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten om juridische geschillen met consumenten te beslechten.

Latest Posts

Thaise Massage Ternat

Published Jun 13, 24
8 min read

Luchthavenvervoer 66

Published May 23, 24
7 min read

Luchthavenvervoer

Published May 14, 24
7 min read